لودسل های تک پایه Single Point Load Cells  

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: AMI

  C3

  3kg, 5kg, 6kg, 8kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 35kg, 40kg, 50kg, 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg

  Aluminum Alloy

  OIML, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: AMIB

  C3

  8kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 50kg, 60kg, 75kg, 100kg, 200kg

  Aluminum Alloy

  OIML, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: BM6A

  C3

  6kg, 12kg, 30kg, 60kg

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, FM, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: BM6G

  C3, C4, C5

  10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 400kg, 500kg

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: ILEC

  C3

  250kg, 300kg, 500kg, 750kg, 800kg, 1t

  Stainless Steel

  OIML, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: ILY

  C3

  8kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 50kg, 100kg

  Stainless Steel

  OIML, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6D

  C3, C4, C5

  2.5kg, 3kg, 5kg, 6kg, 8kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 35kg, 40kg, 50kg

  Aluminum Alloy

  OIML, NTEP, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6D8

  C3, C4

  50kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg

  Aluminum Alloy

  OIML, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6E

  C3, C4, C5

  50kg, 60kg, 80kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg

  Aluminum Alloy

  OIML, NTEP, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6E3

  C3, C4, C5

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 400kg, 500kg

  Aluminum Alloy

  OIML, NTEP, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6F

  C3

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 500kg, 750kg, 1t, 2t

  Aluminum Alloy

  OIML, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6G

  C3, C4

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 600kg, 750kg

  Aluminum Alloy

  OIML, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6H5

  C3

  4kg, 5kg, 8kg, 10kg, 15kg, 20kg

  Aluminum Alloy

  OIML, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6J1

  C3

  0.3kg, 0.4kg, 0.5kg, 0.6kg, 1kg, 3kg

  Aluminum Alloy

  CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6N

  C3, C4

  3kg, 5kg, 8kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 50kg, 75kg, 100kg

  Aluminum Alloy

  OIML, NTEP, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6Q

  C3, C4, C5

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg

  Aluminum Alloy

  OIML, NTEP, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6T

  C3, C4, C5

  50kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 635kg, 1t

  Aluminum Alloy

  OIML, NTEP, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6W

  C3

  50kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 635kg

  Aluminum Alloy

  OIML, NTEP, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Mavin: NA1

  C3

  5kg, 10kg, 20kg, 30kg, 40kg, 45kg

  Aluminum Alloy

  OIML, IP66

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین پالت
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Mavin: NA116

  C3

  250kg, 500kg

  Aluminum Alloy

  OIML, IP66

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین سقفی

  لودسل Mavin: NA117

  C3

  750kg, 1t, 2t

  Aluminum Alloy

  OIML, IP66

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Mavin: NA2

  C3

  60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 350kg, 500kg

  Aluminum Alloy

  OIML, IP66

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین پالت
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Mavin: NA21

  C3

  500kg, 1t, 1.2t, 1.5t

  Alloy Steel

  OIML, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Mavin: NA3

  C3

  50kg, 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 600kg, 750kg, 800kg, 1t, 1.2t

  Aluminum Alloy

  OIML, IP66

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Mavin: NA6

  C3

  0.3kg, 0.5kg, 0.6kg, 0.75kg, 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 7kg, 10kg

  Aluminum Alloy

  OIML, IP66

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PA1

  C3

  0.3kg, 0.4kg, 0.5kg, 0.6kg, 1kg, 3kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PA2

  C3, C5

  2.5kg, 3kg, 5kg, 6kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 35kg, 40kg, 50kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PA3

  C3, C4

  5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 50kg, 75kg, 100kg, 200kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PA4

  C3, C5

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PA5

  C3, C5

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PA6

  C3, C5

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PAL1

  C3, C4

  50kg, 100kg, 150kg, 250kg, 300kg, 500kg, 600kg, 750kg, 1t

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PAL1B

  C3

  75kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 635kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PAL2

  C3, C4

  75kg, 150kg, 250kg, 500kg, 635kg, 1t

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PAL3

  C3

  750kg, 1t, 2t

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PSG

  C3, C5

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 400kg, 500kg

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: UDA

  C3

  50kg, 60kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 350kg, 500kg, 600kg, 635kg, 750kg, 800kg, 1t

  Aluminum Alloy

  OIML, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: UDB

  C3

  15kg, 20kg, 30kg, 35kg, 50kg, 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg

  Aluminum Alloy

  OIML, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: UDJ

  C3

  50kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 635kg, 750kg, 800kg, 1t

  Aluminum Alloy

  OIML, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: UDN

  C3, C4

  60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 400kg, 500kg

  Aluminum Alloy

  OIML, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: XSB

  C3

  50kg, 100kg, 200kg, 300kg, 500kg, 750kg, 1t, 2t

  Aluminum Alloy

  OIML, IP65

صفحه نخست

Copyright © 2018 تمامی حقوق این سایت برای loadcell.ir محفوظ است. | E-mail: info@loadcell.ir | تماس با ما | درباره ما