• کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Zemic: B3G

  C3, C4

  50kg, 100kg, 250kg, 500kg, 1t, 2.5t, 5t, 7.5t, 10t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین پالت
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Zemic: B8Q

  C3

  200kg, 500kg, 1t, 2t

  Stainless Steel

  OIML, IP67

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: BJ-8-207

  Stainless Steel

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Zemic: BM11

  C3, C4

  5kg, 10kg, 20kg, 30kg, 40kg, 100kg, 200kg, 250kg, 350kg, 500kg

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP68

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: BM-11-401

  Stainless Steel

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: BM-11-402

  Stainless Steel

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Zemic: BM14A

  C3

  10t, 25t, 40t, 60t, 100t, 200t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, FM, CE, IP68

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن

  لودسل Zemic: BM14C

  C3, C4

  500kg, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 20t, 25t, 30t, 40t, 50t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, FM, CE, IP68

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Zemic: BM14D

  C2, C3

  10t, 20t, 25t, 30t, 40t, 50t, 100t

  Stainless Steel

  ATEX, FM, CE, IP68

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن

  لودسل Zemic: BM14G

  C3, C4

  10t, 20t, 30t, 40t, 50t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP68

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: BM-24-401

  Stainless Steel

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: BM-24-403

  Stainless Steel

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Zemic: BM24R

  C3, C4, C5, C2

  60kg, 130kg, 250kg, 280kg, 500kg, 1t, 2t, 3.5t, 5t, 10t, 13t, 28t, 60t

  Stainless Steel

  OIML, NTEP, CE, IP68

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Zemic: BM3

  C3

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 500kg, 1t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7.5t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: BM6A

  C3

  6kg, 12kg, 30kg, 60kg

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, FM, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: BM6G

  C3, C4, C5

  10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 400kg, 500kg

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP68

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: BM-8-406

  Stainless Steel

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Zemic: BM8H

  C3, C4

  250kg, 500kg, 1t, 1.5t, 2t, 5t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP68

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: BY-14-101

  Stainless Steel

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: BY-14-105

  Stainless Steel

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: BY-14-106

  Stainless Steel

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: BY-8-104

  Stainless Steel

 • کاربرد:

  مبدل Zemic: FD3

  IP65

 • کاربرد:
  • توزین وسیله متحرک

  لودسل Zemic: H10J

  G10

  15t

  Nickel Plated Steel

  IP67

 • کاربرد:
  • توزین سیلو و مخازن
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Zemic: H2F

  C1, C2

  1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 15t, 20t, 30t, 50t

  Alloy Steel

  IP67

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Zemic: H3

  C3, C4

  25kg, 50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 600kg, 750kg, 1t, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 5t, 7.5t, 10t, 15t, 20t, 30t

  Alloy Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Zemic: H8C

  C3, C4, C5

  100kg, 250kg, 500kg, 1t, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 5t, 10t

  Alloy Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • باسکول
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین پالت
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Zemic: H8C-4

  C3

  5t

  Nickel Plated Steel

  OIML, NTEP, CE, ATEX, IP67

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: HD-8-301

  Alloy Steel

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: HJ-8-201

  Alloy Steel

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: HL-3-001

  Alloy Steel

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: HL-3-002

  Alloy Steel

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: HL-3-003

  Alloy Steel

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: HL-3-006

  Alloy Steel

 • کاربرد:
  • باسکول

  لودسل Zemic: HM14H1

  C3

  10t, 15t, 20t, 25t, 30t, 40t, 50t, 60t

  Alloy Steel

  OIML, IP67

 • کاربرد:
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین هاپر
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Zemic: HM2D4

  C3, C2

  500kg, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 20t, 50t

  Alloy Steel

  CE, IP68

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: HM-8-401

  Alloy Steel

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: HM-8-402

  Alloy Steel

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن

  لودسل Zemic: HM9B

  C3

  10t, 20t, 25t, 30t, 40t, 50t

  Alloy Steel

  OIML, ATEX, FM, CE, IP68

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: HY-8-101

  Alloy Steel

 • کاربرد:

  مانتینگ Zemic: HY-8-102

  Alloy Steel

 • کاربرد:

  جعبه تقسیم Zemic: JB02

 • کاربرد:

  جعبه تقسیم Zemic: JB06

 • کاربرد:

  جعبه تقسیم Zemic: JB07

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6D

  C3, C4, C5

  2.5kg, 3kg, 5kg, 6kg, 8kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 35kg, 40kg, 50kg

  Aluminum Alloy

  OIML, NTEP, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6D8

  C3, C4

  50kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg

  Aluminum Alloy

  OIML, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6E

  C3, C4, C5

  50kg, 60kg, 80kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg

  Aluminum Alloy

  OIML, NTEP, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6E3

  C3, C4, C5

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 400kg, 500kg

  Aluminum Alloy

  OIML, NTEP, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6F

  C3

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 500kg, 750kg, 1t, 2t

  Aluminum Alloy

  OIML, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Zemic: L6G

  C3, C4

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 600kg, 750kg

  Aluminum Alloy

  OIML, CE, IP65

صفحه نخست

Copyright © 2018 تمامی حقوق این سایت برای loadcell.ir محفوظ است. | E-mail: info@loadcell.ir | تماس با ما | درباره ما